Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Antikorozijska sredstva

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1286)
Blagovna znamka
 1. Addinol (5)
 2. Ambersil (1)
 3. Henkel (1)
 4. Rocol (3)
DIN standard
 1. DIN 5157/3 (CLP) (1)
ISO standard
 1. ISO 220 (1)
 2. ISO 32 (1)
 3. ISO 6 (1)
 4. ISO 7 (1)
Varnostni stavki
 1. Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (3)
 2. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. (7)
 3. Povzroča draženje kože. (2)
 4. Povzroča hudo draženje oči. (1)
 5. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (3)
 6. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (1)
 7. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (2)
 8. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. (2)
 9. Hraniti v tesno zaprti posodi. (2)
 10. Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam. (2)
 11. Preprečiti statično naelektrenje. (2)
 12. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (2)
 13. Preprečiti sproščanje v okolje. (2)
 14. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (2)
 15. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (2)
 16. NE izzvati bruhanja. (4)
 17. Hraniti zaklenjeno. (1)
 18. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (3)
 19. Odstraniti vsebino/posodo … (3)
 20. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (2)
 21. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (1)
 22. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. (2)
 23. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. (4)
 24. P403+P233 (2)
 25. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. (2)
Prikaži manj Prikaži več
Viskoznost
 1. 5,5mm2/s; 20°C (1)
 2. 8mm2/s; 40°C (1)
Embalaža
 1. 125ml (1)
 2. 20l (7)
 3. 25l (1)
 4. 5l (1)
Cena
0 € do 1079 €

10 kosov

na stran

10 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice