Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tehnični spreji

Nakupuj po
Kemija
 1. Maziva (1286)
 2. Tehnični spreji (87)
Blagovna znamka
 1. Addinol (18)
 2. Ambersil (12)
 3. CRC (27)
 4. Henkel (13)
 5. Molydal (6)
 6. Rocol (7)
 7. WD-40 (4)
DIN standard
 1. DIN 51517/3 (CLP) (2)
 2. DIN K2N-20 (1)
 3. DIN MLE3N-20 (1)
 4. DIN MLPF1U-20 (1)
ISO standard
 1. ISO 250 (1)
 2. ISO 3200 (1)
 3. ISO 460 (1)
 4. ISO 680 (1)
Proizvod za živilsko industrijo
 1. da (4)
Se meša/redči z vodo
 1. ne (1)
Varnostni stavki
 1. Zelo lahko vnetljiv aerosol. (51)
 2. Vnetljiv aerosol. (2)
 3. Zelo lahko vnetljiv aerosol. (1)
 4. Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. (1)
 5. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. (5)
 6. Povzroča draženje kože. (8)
 7. Lahko povzroči alergijski odziv kože. (1)
 8. Povzroča hude poškodbe oči. (1)
 9. Povzroča hudo draženje oči. (4)
 10. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (19)
 11. Lahko škoduje dojenim otrokom. (2)
 12. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (2)
 13. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (6)
 14. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. (17)
 15. Hraniti zunaj dosega otrok. (2)
 16. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. (13)
 17. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. (10)
 18. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. (12)
 19. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. (2)
 20. Po uporabi temeljito umiti … (2)
 21. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. (3)
 22. Preprečiti sproščanje v okolje. (7)
 23. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. (3)
 24. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. (3)
 25. NE izzvati bruhanja. (1)
 26. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/ 122 oF. (1)
 27. Hraniti zaklenjeno. (1)
 28. Zaščititi pred sončno svetlobo. (1)
 29. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. (1)
 30. Posoda je pod tlakom. Pri segrevanju lahko eksplodira. (39)
 31. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. (9)
 32. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. (1)
 33. Odstraniti vsebino/posodo … (6)
 34. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (2)
 35. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. (2)
 36. P410/412 (1)
 37. P501-02 (1)
 38. P302352 (1)
 39. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. (1)
 40. 0 (1)
 41. H315 (9)
 42. H412 (7)
 43. H319 (5)
 44. H229 (15)
 45. H336 (8)
 46. H411 (5)
 47. H222; H229 (1)
 48. H373 (1)
 49. H400 (1)
Prikaži manj Prikaži več
Vsebuje trda maziva
 1. da (4)
Zgoščevalo
 1. Li (2)
 2. Org (1)
 3. PTFE (1)
 4. Al-complex (1)
 5. MoS2 (1)
Embalaža
 1. 100ml (1)
 2. 150ml (1)
 3. 200ml (1)
 4. 240ml (1)
 5. 300ml (3)
 6. 400ml (33)
 7. 450ml (1)
 8. 500g (1)
 9. 500ml (21)
 10. 520ml (1)
 11. 650ml (3)
 12. 800ml (1)
NLGI razred
 1. 00 (1)
 2. 1 (1)
 3. 1-2 (1)
 4. 2 (5)
 5. 3 (1)
Temperaturno območje - minimum [°C]
 1. -70 (1)
 2. -40 (1)
 3. -35 (2)
 4. -30 (7)
 5. -25 (1)
 6. -20 (5)
Temperaturno območje - maksimum [°C]
 1. 100 (1)
 2. 140 (1)
 3. 150 (2)
 4. 160 (1)
 5. 170 (1)
 6. 200 (3)
 7. 250 (4)
 8. 300 (1)
 9. 340 (1)
 10. 450 (1)
 11. 900 (3)
 12. 1100 (1)
 13. 1200 (1)
Cena
0 € do 50 €

87 kosov

na stran

87 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice